قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1484  43.1%
خیلی ضعیف
1125  32.7%
خوب
366  10.6%
ضعیف
238  6.9%
متوسط
229  6.7%

تعداد شرکت کنندگان  :  3441
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  چهار شنبه, 30 مهر 1399 10:10