قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1464  43.5%
خیلی ضعیف
1090  32.4%
خوب
364  10.8%
ضعیف
227  6.7%
متوسط
222  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3366
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  جمعه, 08 آذر 1398 09:25