قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1494  43%
خیلی ضعیف
1143  32.9%
خوب
369  10.6%
ضعیف
239  6.9%
متوسط
229  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3473
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  پنج شنبه, 02 بهمن 1399 20:36