قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1480  43.2%
خیلی ضعیف
1116  32.6%
خوب
366  10.7%
ضعیف
237  6.9%
متوسط
228  6.7%

تعداد شرکت کنندگان  :  3426
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  جمعه, 10 مرداد 1399 09:04